KJK
KJK UudisedHääletusFoorumLingid Sõbrad
KJK
Tutvustus
Põhikiri
Juhatus
Kontakt
MEESKOND
Treener
Mängijad
KJK Statistika
III LIIGA
Tabelid

INFO
Põhikiri


    1.ÜLDSÄTTED
    1.1. Kristiine Jalgpalliklubi (edaspidi Klubi) on mittetulundus-
    ühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on
    suunatud jalgpalli edendamisele.
    1.2. Klubi ametlik nimi on: Kristiine Jalgpalliklubi.
    1.3. Klubi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
    1.4. Klubi ühendab jalgpalli vastu huvi tundvaid ja seda arendada
    soovivaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
    1.5. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses
    Eesti Vabariigi seadusandlusest ning käesolevast põhikirjast.
    1.6. Klubil on oma sümboolika ning tal on selle kasutamise ja
    käsutamise ainuõigus.
    1.7. Majandusliku tulu saamine ei ole Klubi põhitegevus. Klubi tulu
    kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete
    vahel ei jaotata.

    2.KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS
    2.1. Klubi eesmärk on Klubi liikmete omavaheliste sõprussidemete
    hoidmine ja tugevdamine, sportimiseks ja vaba aja veetmiseks
    soodsate tingimuste loomine ning jalgpallis sportlike tulemusteni
    jõudmine.
    2.2. Eesmärkide täitmiseks Klubi:
    2.2.1. koondab ja ühendab isikuid, kes on huvitatud jalgpallist;
    2.2.2. organiseerib võistlusi ja üritusi teiste jalgpalliklubidega,
    võtab osa jalgpallivõistlustest, korraldab jalgpallitreeninguid ja muid
    seltskondlikke üritusi, võimaluse korral hangib treeninguteks ja
    võistlusteks vajalikku spordi- ja muud varustust ning palkab
    treenereid ja juhendajaid;
    2.2.3. sõlmib sponsorlepinguid ja võtab vastu varalisi annetusi
    füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt Klubi põhikirjas nimetatud
    eesmärkide saavutamiseks.

    3.KLUBI LIIKMED, VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA     VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
    3.1. Liikmete vastuvõtmise kord:
    3.1.1. Klubi liikmeks võib saada iga füüsiline või juriidiline isik,
    olenemata rahvusest, vanusest või soost, kes tunnistab ja täidab
    käesoleva põhikirja nõudmisi, osaleb aktiivselt Klubi tegevuses ning
    tasub ühekordse liitumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu.
    3.1.2. Liikmeks saada sooviv isik peab esitama kirjaliku avalduse,
    milles ta kinnitab oma allkirjaga, et on tutvunud käesoleva
    põhikirjaga ja soostub täitma Klubi liikme kohustusi.
    3.1.3. Liikmeks saada sooviva isiku sobivust või mittesobivust
    Klubisse arutab Klubi juhatus, kes otsustab selle hääletamise teel.
    Isik võetakse Klubi liikmeks, kui selle poolt hääletab üle poole
    juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Liikmeks vastu-
    võtmise otsus jõustub, kui juhatuse koosolekul osalevad vähemalt
    pooled juhatuse liikmetest. Juhatuse otsusest teatatakse liikme-
    kandidaadile 10 päeva jooksul.
    3.2. Klubi liikmel on õigus:
    3.2.1. osaleda kõigil Klubi üritustel ning tegevustes;
    3.2.2. kasutada Klubi poolt loodud sportimistingimusi ning vaba aja
    veetmise võimalusi vastavalt Klubis kehtestatud korrale;
    3.2.3. kasutada Klubi sümboolikat ja vara vastavalt üldkoosoleku
    otsusele;
    3.2.4. osaleda hääleõiguslikuna üldkoosolekute töös isiklikult või
    esindaja kaudu.
    3.2.5. valida ja olla valitud Klubi juht-, kontroll- ning teistesse
    valitavatesse organitesse;
    3.2.6. esindada Klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisat-
    sioonides ja üritustel;
    3.2.7. Klubist mistahes ajahetkel välja astuda.
    3.3. Klubi liige on kohustatud:
    3.3.1. järgima Klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide
    poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
    3.3.2. tasuma õigeaegselt Klubi liikmemaksu;
    3.3.3. kasutama heaperemehelikult ja säästlikult Klubi vara;
    3.3.4. tagastama Klubist väljaastumisel tema valduses oleva Klubi
    poolt kasutamiseks antud Klubi vara.
    3.3.5. Teisi kohustusi liikmeskonnale saab kehtestada Klubi üld-
    koosolek.
    3.4. Klubist väljaastumine:
    3.4.1. Klubi liikmel on õigus igal ajal avalduse alusel Klubist välja
    astuda.
    3.4.2. Klubist väljaastunud liige kustutatakse Klubi nimekirjast ning
    otsusest teatatakse temale 10 päeva jooksul.
    3.5. Klubist väljaarvamine:
    3.5.1. Liikme võib Klubist välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui ta
    ei täida Klubi põhikirja sätteid või on Klubi oluliselt kahjustanud
    moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi
    valitud organite või nende juhtide poolt oma pädevuse piires keh-
    testatud akte või on jätnud tasumata liikmemaksu pikema perioodi
    vältel.
    3.5.2. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Klubist väljaarvamise
    otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult tea-
    tada.
    3.5.3. Klubist väljaarvamise otsustab üldkoosolek hääletamise teel.
    Klubist arvatakse isik välja, kui selle poolt on hääletanud üle poole
    kohal viibinud Klubi liikmetest. Otsus jõustub kui hääletamisel on
    osalenud vähemalt 2/3 Klubi liikmetest.

    4.KLUBI JUHTIMINE
    4.1 Üldkoosolek:
    4.1.1 Klubi kõrgemaks organiks on Klubi liikmete üldkoosolek. Üld-
    koosolekute vahelisel ajal juhib Klubi tegevust juhatus.
    4.1.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Juhatus kutsub
    korralise üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt
    üks kord majandusaasta jooksul.
    4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
    4.2.1. Klubi põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastu-
    võtmine;
    4.2.2. Klubi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
    4.2.3.Klubi eesmärgi muutmine;
    4.2.4. Klubi juhatuse ja revidendi valimine, juhatuse liikmete ja
    revidendi volituste ennetähtaegne lõpetamine;
    4.2.5. majandustegevuse aastaaruande ning revidendi aruande
    kinnitamine;
    4.2.6. juhatuse otsuste ja ettekirjutuste tühistamine ja/või
    muutmine;
    4.2.7. muude Klubi tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis
    on toodud käesolevas põhikirjas või seadusandluses.
    4.2.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa
    üle poole Klubi liikmetest või nende esindajatest.
    4.2.9. Üldkoosolekul on igal Klubi liikmel üks hääl. Liige ei või
    hääletada, kui otsustatakse temaga tehingu tegemist või temale
    nõude esitamisest.
    4.2.10. Põhikirja muutmine, Klubi lõpetamine, ühinemine teiste
    organisatsioonidega ja Klubi eesmärgi muutmine otsustatakse
    kohalolevate liikmete vähemalt 2/3 häälteenamusega, kusjuures
    antud otsuste vastuvõtmiseks on nõutav vähemalt 2/3 Klubi
    liikmete kohalolek.
    4.3. Juhatus:
    4.3.1. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt ametisse määramata
    tähtajaks.
    4.3.2. Juhatuse liikmete arv on minimaalselt üks (1) ja maksi-
    maalselt seitse (7).
    4.3.3. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
    4.3.4. Kõik juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse liikmete
    arvu poolthäälte enamusega ning kõik eriarvamused protokolli-
    takse. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt
    pooled juhatuse liikmed.
    4.3.5. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll.
    4.3.6. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda
    kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral
    klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
    4.3.7. Juhatuse pädevusse kuulub Klubi tegevuse ja majandamise
    jooksvate küsimuste otsustamine.
    4.3.8. Juhatuse pädevusse kuuluvad küsimused:
    4.3.8.1. Klubi liitumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra
    kehtestamine;
    4.3.8.2. Klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste ellu-
    viimine;
    4.3.8.3. Liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise
    otsustamine;
    4.3.8.4. Kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles
    otsuses ettenähtud tingimustel;
    4.3.8.5. Liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
    4.3.8.6. Laenude võtmine ja andmine;
    4.3.8.7. Kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute
    sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja
    volikirjade väljaandmine.
    4.3.9. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Klubi kõikides õigus-
    toimingutes, kui üldkoosolek ei määra teisiti.

    5.KLUBI TEGEVUSE REVIDEERIMINE
    5.1. Klubi kontrollorgan on revident, kes valitakse üldkoosolekul.
    5.1.1. Revident esitab korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks
    lõppenud majandusaasta revisjonaruande.

    6.KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS
    6.1. Klubi vahendid ja vara moodustavad:
    6.1.1. liitumis- ja liikmemaksud;
    6.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused;
    6.1.3. Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks sõlmitud
    sponsor- ja reklaamilepingute tulud ning muud seadusega lubatud
    laekumised.
    6.2. Klubi vahendid ja vara kuuluvad Klubile ja neid kasutatakse
    ja käsutatakse Klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt
    kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.
    6.3. Kokkuleppeliselt võib Klubi kasutada oma tegevuses Klubi
    liikmeskonna isiklikke vahendeid, hüvitades nende omanikele
    vastavad kulud.
    6.4. Klubi peab oma tegevuse raamatupidamisarvestust vastavalt
    kehtivale seadusandlusele.
    6.5. Klubi raamatupidamise ja aruandluse õigsust kontrollib
    seaduses sätestatud korras revident.

    7.KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
    7.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub
    seadusandlusega sätestatud korras.
    7.2. Klubi tegevuse lõpetamisel jagatakse pärast võlausaldajate
    nõuete rahuldamist järele jäänud Klubi vara üldkoosoleku otsusega
    selleks õigustatud isikute vahel.


    Käesoleva põhikirja on Klubi liikmed kinnitanud Klubi üld-
    koosolekul 16.03.2003.a.
Loovagentuur Valge


R-Autoveod